MENU
您所在的位置: 首页» 创新院介绍» 科研团队及人员

质子交换膜燃料电池团队——李佳

7693ea0678e64f388aedecf61e60aca9.png

姓名:李佳

职称:副研究员

职务:副研究员

院系:能源电力创新研究院

研究方向:

氢燃料电池,电解水制氢

联系方式:

电话:

邮箱:

地址:

个人简介及主要荣誉称号:

李佳,19852月生,内蒙古人。2004年2008年就读于内蒙古大学,获化学专业学士学位,2008年2011年就读于内蒙古大学,获化学专业硕士学位,2011年2012年在中科院大连化学物理研究所从事燃料电池催化剂研究工作,任项目聘用人员,2012年2017年就读于大连理工大学,获工业催化专业博士学位。2017年至2020年在南京大学从事燃料电池关键材料研究工作,任博士后。2020年至2021在南京大学从事燃料电池关键材料研究工作,任特任副研究员。2021年加入华北电力大学任副研究员。

主要从事燃料电池电池的关键材料和相关技术研究,主要包括燃料电池新型电催化剂设计与制备、高性能膜电极设计与制备等在国际学术期刊上总计发表SCI学术论文30篇,申请国家发明专利20作为项目或课题负责人,先后主持了包括国家重点研发计划课题国家自然科学基金青年项目中国博士后科学基金面上项目江苏省博士后科研资助计划等在内的4项科研项目。

主要科研项目情况:

[1] 国家重点研发计划课题:膜电极寿命诊断、在线检测与优化技术,2020.01–2022.12,子课题负责人,182万元

[2] 国家自然科学基金青年项目:高活性长寿命M-N-C燃料电池催化剂的可控制备与性能研究,2019.01–2021.12,主持,25万元

[3] 第64批中国博士后科学基金面上项目:过渡金属在制备氧还原非贵金属电催化剂中的作用探究,主持,5万元

[4] 2018年江苏省博士后科研资助计划:高活性位密度M-N-C氧还原催化剂的可控制备与性能研究,主持,2万元

主要获奖情况:

[1] 2017大连市优秀科技成果奖一等奖

[2] 2017辽宁省自然科学学术成果奖二等奖

代表性论著:

2021年文章

[1] Rui Ding, Yawen Chen, Ping Chen, Ran Wang, Jiankang Wang, Yiqin Ding, Wenjuan Yin, Yide Liu, Jia Li*, Jianguo Liu*, Machine learning-guided discovery of underlying decisive factors and new mechanisms for the design of nonprecious metal electrocatalysts, ACS Catalysis, 2021, accepted.

[2] Rui Ding, Wenjuan Yin, Gang Cheng, Yawen Chen, Jiankang Wang, Ran Wang, Zhiyan Rui, Jia Li*, Jianguo Liu*, Boosting the optimization of membrane electrode assembly in proton exchange membrane fuel cells guided by explainable artificial intelligence, Energy and AI, 2021, 5, 100098.

[3] Youxiu Huo, Qingbing Li, Zhiyan Rui, Rui Ding, Jia Liu, Jia Li*, Jianguo Liu*, A highly stable reinforced PEM assisted by resveratrol and polydopamine-treated PTFE, Journal of Membrane Science, 2021, 635, 119453. (SCI, IF: 8.742, Q1)

[4] Rui Ding, Yiqin Ding, Hongyu Zhang, Wenjuan Yin, Ran Wang, Zihan Xu, Yide Liu, Jiankang Wang, Jia Li*, Jianguo Liu*, Applying machine learning to boost the development of high-performance membrane electrode assembly for proton exchange membrane fuel cells, Journal of Materials Chemistry A, 2021, 9, 6841-6850. (inside cover) (SCI, IF: 12.732, Q1)

2020年文章

[5] Rui Ding, Ran Wang, Yiqin Ding, Wenjuan Yin, Yide Liu, Jia Li*, Jianguo Liu*, Designing AI-aided analysis and prediction models for nonprecious metal electrocatalyst-based proton exchange membrane fuel cells, Angewandte Chemie International Edition, 2020, 59, 19175-19183. (SCI, IF: 15.336, Q1)

[6] Rui Ding, Yide Liu, Zhiyan Rui, Jia Li*, Jianguo Liu*, Zhigang Zou, Facile Grafting strategy synthesis of single-atom electrocatalyst with enhanced ORR performance, Nano Research, 2020, 13, 1519-1526. (back cover) (SCI, IF: 8.897, Q1)

[7] Jia Li, Xiang Zhu, Jianyu Wang, Zhiyan Rui, Shiqiao Zhang, Yuxin Li, Rui Ding, Wenxiang He, Jianguo Liu*, Zhigang Zou, Iron-containing porphyrins self-assembled on ZnO nanoparticles as electrocatalytic materials for oxygen reduction, ACS Applied Nano Materials, 2020, 3, 742-751. (SCI, IF: 5.097, Q2)

[8] Huiyuan Liu, Jiaqi Qin, Tommy Rockward, Jingtian Wu, Jia Li, Guangwei Li, Qing Mao, Yang Lv, Xiao Wang, Shuomeng Zhang, Weiyu Shi, Gang Chen, Qinggang He, Ying-Bing Jiang, Hongmei Yu, Rodney L. Borup, Yun Wang*, Yujiang Song*, Photo-driven growth of a monolayer of platinum spherical-nanocrowns uniformly coated on a membrane toward fuel cell applications. Journal of Materials Chemistry A, 2020, 8, 23284-23292. (SCI, IF: 12.732, Q1)

[9] Feng Wang, Qi Zhang, Zhiyan Rui, Jia Li, Jianguo Liu*, High-loading Pt-Co/C catalyst with enhanced durability toward the oxygen reduction reaction through surface Au modification, ACS Applied Materials & Interfaces, 2020, 12, 27, 30381-30389. (SCI, IF: 9.229, Q1)

[10] Yang Lv, Huiyuan Liu, Jiaqi Qin, Rui Gao, Yunlong Zhang, Yan Xie, Jia Li, Yujiang Song*, Pyrolysis of Iron(III) porphyrin coated Pt/C toward oxygen reduction reaction in acidic medium. Progress in Natural Science: Materials International, 2020, 30, 832-838. (SCI, IF: 3.607, Q2)

[11] Yang Lv, Huiyuan Liu, Jia Li, Jun Chen, Yujiang Song*, A convenient protocol for the evaluation of commercial Pt/C electrocatalysts toward oxygen reduction reaction. Journal of Electroanalytical Chemistry, 2020, 870, 114172. (SCI, IF: 4.464, Q1)

[12] Xin Wang, Yi Jia, Xin Mao, Daobin Liu, Wenxiang He, Jia Li, Jianguo Liu, Xuecheng Yan, Jun Chen, Li Song, Aijun Du, and Xiangdong Yao*, Edge-rich Fe-N4 active sites in defective carbon for oxygen reduction catalysis. Advanced Materials, 2020, 32, 2000966. (SCI, IF: 30.849, Q1)

[13] Zhicheng Lin, Yuan Sheng, Jia Li, Zhiyan Rui, Yide Liu, Jianguo Liu*, Zhigang Zou, Ternary heterogeneous Pt-Ni-Au nanowires with enhanced activity and stability for PEMFC. Chemical Communications, 2020, 56, 4276-4279. (inside cover) (SCI, IF: 6.222, Q1)

[14] Yuxin Li, Xiang Zhu, Yawen Chen, Shiqiao Zhang, Jia Li, Jianguo Liu*, Rapid synthesis of highly active Pt/C catalysts with various metal loadings from single batch platinum colloid. Journal of Energy Chemistry, 2020, 47: 138-145. (SCI, IF: 9.676, Q1)

2019年文章

[15] Jia Li, Jin-Xun Liu, Xueqiang Gao, Bryan R. Goldsmith, Yuanyuan Cong, Zihui Zhai, Shu Miao, Qike Jiang, Yong Dou, Junhu Wang, Quan Shi, Xinwen Guo, Donghai Wang, Hongmei Yu, Wei-Xue Li*, Yujiang Song*, Nitrogen-doped graphene layers for electrochemical oxygen reduction reaction boosted by lattice strain, Journal of Catalysis, 2019, 378, 113-120. (SCI, IF: 7.92, Q1)

[16] Kui Sun, Jia Li, Feng Wang, Wenxiang He, Minfei Fei, Zhenda Lu, Huigang Zhang, Jianguo Liu*, Zhigang Zou, Highly enhanced durability of a graphitic carbon layer decorated PtNi3 alloy electrocatalyst toward the oxygen reduction reaction, Chemical Communications, 2019, 55, 5693-5696. (back cover) (SCI, IF: 6.222, Q1)

[17] Zhiyan Rui, Jianyu Wang, Jia Li, Yingfang Yao, Youxiu Huo, Jianguo Liu*, Zhigang Zou, A highly durable quercetin-based proton exchange membrane for fuel cells, Journal of the Electrochemical Society, 2019, 166, F3052-F3057. (SCI, IF: 4.316, Q1)

[18] Yan Xie, Qinglu Zhong, Yang Lv, Jia Li, Zhiqiang Hao, Chizhou Tang, Xuming Wei, Yang Su, Jiahui Huang, Anjie Wang, Xinwen Guo, Junhu Wang, Guohui Li*, Yujiang Song*, Interwoven molecular chains obtained by ionic self-assembly of two iron(III) porphyrins with opposite and mismatched charges, ACS Applied Materials & Interfaces, 2019, 11, 34203-34211. (SCI, IF: 9.229, Q1)

[19] Zihui Zhai, Yang Lv, Chenxi Qiu, Ruonan Zheng, Jia Li, Anjie Wang, Yujiang Song*, Pyrolysis of self-assembled iron(III) porphyrin on carbon toward efficient oxygen reduction reaction, Journal of the Electrochemical Society, 2019, 166, F441-F447. (SCI, IF: 4.316, Q1)

2017年及以前文章

[20] Jia Li, Yujiang Song*, Gaixia Zhang, Huiyuan Liu, Yiren Wang, Shuhui Sun*, Xinwen Guo, Pyrolysis of self-assembled iron porphyrin on carbon black as core/shell structured electrocatalysts for highly efficient oxygen reduction in both alkaline and acidic medium, Advanced Functional Materials, 2017, 27, 1604356. (front cover) (SCI, IF: 18.808, Q1)

[21] Jia Li, Huiyuan Liu, Yang Lv, Xinwen Guo, Yujiang Song*, Influence of counter electrode material during accelerated durability test of non-precious metal electrocatalysts in acidic medium, Chinese Journal of Catalysis, 2016, 37, 1109-1118. (SCI, IF: 8.271, Q1)

[22] Yangzhi Bai, Baolian Yi, Jia Li, Shangfeng Jiang, Hongjie Zhang, Zhigang Shao*, Yujiang Song*, A high performance non-noble metal electrocatalyst for the oxygen reduction reaction derived from a metal organic framework, Chinese Journal of Catalysis, 2016, 37, 1127-1133. (SCI, IF: 8.271, Q1)

[23] Shushuang Li, Huanqiao Li, Yansheng Zhang, Robert M. Garcia, Jia Li, Yan Xie, Jie Yin, Mingrun Li, Junhu Wang, John A. Shelnutt, Tao Zhang, Yujiang Song*, One-step synthesis of carbon-supported foam-like platinum with enhanced activity and durability, Journal of Materials Chemistry A, 2015, 3, 21562-21568. (SCI, IF: 12.732, Q1)

[24] Yan Xie, Huanqiao Li, Chizhou Tang, Shushuang Li, Jia Li, Yang Lv, Xuming Wei, Yujiang Song*, A high-performance electrocatalyst for oxygen reduction based on reduced graphene oxide modified with oxide nanoparticles, nitrogen dopants, and possible metal-N-C sites, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 1631-1635. (SCI, IF: 12.732, Q1)

[25] Jia Li, Yan Xie, Shushuang Li, Yangzhi Bai, Xinwen Guo*, Baolian Yi, Yujiang Song*, Graphene supported foam-like platinum electrocatalyst for oxygen reduction reaction, Materials Research Express, 2014, 1, 025045. (SCI, IF: 1.62, Q4)

[25] Weifeng Si‡, Jia Li‡ (‡Co-first authors), Huanqiao Li, Shushuang Li, Jie Yin, Huan Xu, Xinwen Guo, Tao Zhang, Yujiang Song*, Light-controlled synthesis of uniform platinum nanodendrites with markedly enhanced electrocatalytic activity, Nano Research, 2013, 6, 720-725. (SCI, IF: 8.897, Q1)

其它著作可参阅网络。

实验室:

所在课题组在能源电力创新研究院学院确立了质子交换膜燃料电池/电解池关键材料与装备研究方向,形成了由1名教授和2名副研究员构成的研究团队。

相关附件

TOP